Контейнерите за стари батерии

 

3 л. контейнер

за негодни за употреба портативни батерии

 

50 л. контейнер

за негодни за употреба портативни батерии и акумулатори