Защо трябва да рециклираме акумулатори?!

    Автомобилен акумулатор е тип акумулатор, доставящ електрическа енергия в автомобила. Той може да бъде Стартерен, доставящ електричество до стартера, светлините и запалителната система на двигателя, или Тягов - използван като основен източник на енергия в електромобила.

   Обикновено те са оловно-киселинни акумулатори, номинално осигуряващи 12-волта (по-точно 12.6 V), използващи шест клетки, всяка от които отдава от 2 до 2.1 V. Както и другите акумулатори от този тип, той е направен от пластини, съдържащи олово и оловен диоксид. Тези пластини са потопени в 35% сярна киселина и 65% дистилирана вода, наречен електролит. Това води до химическа реакция, която освобождава електрони и по този начин позволява производството на електричество. При разреждането на акумулатора материалът от оловните пластини реагира с киселината от електролита, променяйки повърхността и на двата полюса в оловен сулфат. Когато акумулаторът се зарежда, това обръща химическата реакция. Оловният сулфат става олово и оловен диоксид, възстановявайки пластините до началното им състояние, позволяващо процеса да протече отново.

   Автомобилните акумулатори имат различно използване и други елементи са използвани заедно с оловото - калций, кадмий или стронций за промяна на плътността, твърдостта или порестостта на пластините, позволяваща по-лесното им производство.

   Стартерни акумулатори - Стартерният тип дава по-голям ток за кратко време, обикновено за стартиране на двигател. Те обикновено имат повече пластини и оттук по-голяма площ, която позволява отдаването на по-голям ток за кратко време. След стартирането на двигателя те се зареждат. Стартерният акумулатор съдържа повече антимон, калций, кадмий. Наличието на такива елементи подобряват експлоатационните им качества, но се нуждаят от доливане на вода. Напоследък се работи върху безантимонови акумулаторни батерии.

    Тягови акумулатори - Тяговите батерии са предназначени за постоянно подаване на ток за дълъг период от време например в електокар или друго транспортно средство, работещо от електрическа енергия. Те могат да се използват за временно съхраняване на енергията от вятърна турбина. Техните пластини са по-дебели за по-голям капацитет и позволяват повече цикли на разреждане/зареждане. 

    Автомобилни  акумулатори 

   Оловно – кисели - Първият оловно-кисел акумулатор е изобретен през 1859 г. Негов създател е френският учен Гастон Планте. Конструкцията представлявала електроди от листово олово, разделени със сепаратор от платно, завити на спирала, и потопени в съд с 10% разтвор на сярна киселина. Основен недостатък на първите оловно – кисели бил ниският им капацитет. Последващото усъвършенстване на конструкцията на акумулаторните батерии включва по-ефективно използване на площта на електродите и сепараторите. През 1880 г., К. Фор предложил електродите да се покрият с оловен окисели. Следващата - 1881 г., Е. Фолкмар разработил конструкция, при която решетъчен електрод бил обмазан със специална паста. В същата година е издаден патент за технология, включваща изработване на решетъчен електрод от олово и антимон.
   Едва в 1900 г. започва промишленото производство на стартерни оловно – кисели. През 70-те години на миналия век са създадени първите необслужваеми оловно-киселинни, способни да работят във всякакво пространствено положение. Течният електролит е заменен с гел или е абсорбиран изцяло от стъклена тъкан. 

   Съдържание на химични елементи, които вредят сериозно на нас и околната среда:

   Олово - Оловото е сиво-бял, мек и пластичен метал със силен метален блясък. Разтваря се в киселини и се окислява при обикновена температура, но се пасивира - образува тънка оксидна кора, която го предпазва от по-нататъшно окисление. Съединенията му са отровни. Олово се добива главно от минералите галенит, церусит и англезит.  Приложение - за сплави, химични апаратури, изолатор на кабели, акумулатори, за защита от радиоактивни лъчения, за куршуми, сачми и др.