ЕКО НОВИНИ

Eкобатери АД изпълни задълженията си за 2013г.

Имаме удоволствието да Ви информираме, че със Заповед № РД – 388 / 20.05.2014г. на  Министъра на Околната среда и водите е определено, членовете на ЕКОБАТЕРИ АДса доказали изпълнението на задълженията по събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъци по ЗУО и Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори за 2013 година и не следва да заплатят продуктова такса към държавата.

Заповедта може да намерите в сайта на МОСВ

http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/NUBA/Zapovedi%20i%20reshenia/Zapoved_RD_388.pdf

Благодарим за указаното доверие.