ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕТО

Макметал Холдинг АД

                 

 

Елтехресурс АД

 


Министерство на Околната Среда и Водите

Изпълнителна Агенция по Околна Среда

РИОСВ София

Българска Асоциация за Рециклиране


РЕГИСТЪР КЪМ МОСВ

Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори

Всички лица, които пускат на пазара батерии и акумулатори трябва да се регистрират в Публичения регистър към МОСВ. За ваше улеснение прилагаме необходимата форма за регистрация:

http://eea.government.bg/bg/legislation/waste/naredba2/index.html

Данни за вписване в Публичен регистър се предоставят на хартиен и електронен носител (на следния e-mail: mro@eea.government.bg) до изграждането на система за представянето им по електронен път. На хартиен носител се подава в деловодството на ИАОС или по пощата на адрес гр.София 1618, бул.”Цар Борис III” №136, до Изпълнителна агенция по околна среда, отдел „Мониторинг на отпадъци”.За допълнително възникнали въпроси тел.02/940 64 15 – отдел Мониторинг на отпадъци